مرکز مطالعات سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه تهران

پروژه های پژوهشی

خاطرات ایران‌دوست تبریزی از صنعتی‌سازی ایران
خاطرات ایران‌دوست تبریزی از صنعتی‌سازی ایران گفتگوی ماهنامه کارخانه دار با تقی توکلی، کارآفرین و تکنوکرات برجسته دهه‌های ۴۰ و ۵۰ خورشیدی و مدیر عامل کارخانه کبریت توکلی ماهنامه کارخانه‌دار در نخستین شماره خود گفتگویی را با تقی توکلی، کارآفرین و تکنوکرات برجسته دهه‌های ۴۰ و ۵۰ خورشیدی، به چاپ رسانده است که اطلاعات قابل [...]
تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به مرکز مطالعات سیاست گذاری عمومی دانشگاه تهران می باشد.