LOADING CLOSE

asadi

نویسنده: علی اکبر اسدی کشه

دانشجوی دکتری سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران

نوشته های علی اکبر اسدی کشه

انجمن های روزنامه نگاری علم به عنوان ابزاری برای ترویج علم در جامعه

  انجمن های روزنامه نگاری علم به عنوان ابزاری برای ترویج علم در جامعه یکی از ابزار های عمومی سازی علم در جامعه روزنامه نگاران علم است. روزنامه نگار علم در ارتباط با عموم و دانشمندان می باشند به صورتی که رویداد ها و اخبار علمی را از جامعه علمی(دانشمندان و محققین) دریافت و آنها را ...

سرویس اخبار سیاست‌گذاری علم و فناوری

انگلستان از کشور های فعال در عرصه سیاستگذاری در حوزه علم و نوآوری است. یکی از سیاست های اتخاذ شده در عرصه علم  و نوآوری سرمایه گذاری در پژوهش، توسعه و نوآوری می باشد. انگلستان در حوزه نوآوری، توسعه و پژوهش در سطح بالایی از پیشرفت قرار دارد و همچنین شرکت های نوآور یکی ...

سیاستگذاری علم : اقدامات یونسکو به منظور عمومی سازی علم در جهان

یکی از موضوعات مطرح در سیاستگذاری علم، موضوع ترویج علم است. ترویج علم به عنوان یک فرایند انتقال اطلاعات از دانشمندان و یا متخصصان در حوزه های مختلف به عموم به زبانی که برای آنها قابل فهم باشد اشاره دارد. موضوع ترویج علم و یا عمومی سازی علم یکی از قدیمی ترین دغدغه های ...