LOADING CLOSE

نرم افزار تحلیل آماری (SPSS)

نرم افزار تحلیل آماری (SPSS)

دو دوره کارگاه نرم افزار تحلیل آماری توسط دانشکده حقوق و علوم سیاسی به همت مرکز سیاستگذاری عمومی برگزار شد. هدف از این دوره آشنایی دانشجویان با روش های آماری و به کارگیری نرم افزار به منظور ارائه تحلیل های توصیفی و استنباطی است.

دوره مدرس زمان مدت دوره(ساعت)
اول علی اکبر اسدی کشه آبان و آذر ۱۳۹۴ ۱۵
دوم علی اکبر اسدی کشه خرداد و اردیبهشت۱۳۹۵ ۱۵
سرفصل دوره تحلیل آماری:

 • روایی و پایایی
 • اندازه نمونه
 • اندازه های تکراری

 • آزمون های فرضیه(آزمون های میانگین)
 • آزمون های فرضیه(آزمون های ناپارامتریک)
 • همبستگی و رگرسیون
 • رابطه بین دو متغیر کیفی
 • نیکویی برازش
 • تحلیل عاملی

 • شاخص های پراکندگی
 • شاخص های مرکزی
 • شاخص های شکل توزیع
 • جداول توافقی
 • نمودار ها

ارسال نظر