گسترش فعالیت‌های بین‌المللی دانشگاه تهران به ابتکار مرکز مطالعات سیاست‌گذاری عمومی


مرکز مطالعات سیاست‌گذاری عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، در راستای گسترش فعالیت‌های بین‌المللی دانشگاه تهران، میزبان ۶ دانشجو از مدارس علوم سیاسی لیون و تولوز است. این دانشجویان، علاوه بر سه درس سیاست و حکومت در ایران، ایران و خاورمیانه، و روابط خارجی ایران (به ترتیب با تدریس دکتر وحدی، دکتر احمدی و دکتر عطائی) که در طول نیم سال تحصیلی جاری به زبان انگلیسی و فرانسوی می‌گذارنند، تاکنون در ۶ سمینار دو ساعته نیز که با تدریس اساتید دانشکده، دکتر نقیب‌زاده، دکتر مشیرزاده، دکتر کریمی، دکتر کولایی، دکتر موسوی و دکتر پیروز ارائه شده، شرکت کرده‌اند.

نظرات