دومین پیش نشستِ سومین همایش ملی دولت پژوهی به میزبانی مرکز مطالعات سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه تهران با محوریت “دولت ملّی و الزامات سیاست‌گذاری” برگزار می‌گردد.

سخنرانان:
دکتر حمید احمدی
عضو هیات علمی و مدیرگروه علوم سیاسی دانشگاه تهران
نقش سیاستگذاری هویتی در جایگاه دولت ملّی

دکتر مجید وحید
عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران، رئیس مرکز مطالعات سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه تهران
در باب همزیستی ناهماهنگ روسای دولت و حکومت و نهادهای حکومت و مجلس در جمهوری اسلامی ایران

دکتر محمدعلی تقوی
عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد
جوامع چندفرهنگی و الزلامات عدالت در سیاست‌گذاری عمومی

دکتر بهزاد عطارزاده
پژوهشگر مرکز مطالعات سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه تهران
دولت، علم سیاست و مطالعات سیاست عمومی

دبیر نشست:
دکتر روح الله اسلامی
عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

زمان : 17 اسفند 1399

  ساعت 17

پخش آنلاین در محیط مجازی Adobe Connect به نشانی:
http://vclas9.ut.ac.ir/lawpol11

مرکز مطالعات سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه تهران

نظرات