نشست مشترک و تفاهم مرکز و وزارت کار


تهیه تفاهم نامه بین مرکز مطالعات سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران و دفتر آسیب های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

مرکز مطالعات سیاستگذاری عمومی این هفته میزبان مدیر کل دفتر آسیب های اجتماعی وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی بود. این جلسه با حضور دکتر مجید وحید، رئیس مرکز مطالعات سیاستگذاری عمومی، و تعدادی از کارشناسان مرکز برگزار گردید. آقای دکتر کردونی با اشاره به اولویت توجه به حوزه آسیب های اجتماعی و ضرورت آن برای حفظ پایه های نظام اجتماعی، وضعیت کنونی را تشریح و به ضرورت تدوین سیاست های دانش محور  برای کاهش هزینه های در حوزه آسیب های اجتماعی اشاره نمودند. همچنین دکتر کردونی به لزوم همکاری مرکز مطالعات سیاستگذاری در نشست های تخصصی، فضاسازی گفتمانی، تدوین سیاست های در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی تأکید کردند. بر همین اساس دکتر مجید وحید برای هماهنگی و همکاری بین این دو نهاد محترم دستور به تهیه پیش نویس تفاهم نامه ای مشترک  به منظور ارائه خدمات مشاوره ای و پژوهشی فرمودند.

نظرات