نشست مشترک مرکز مطالعات سیاست‌گذاری عمومی و معاونت اجتماعی وزارت بهداشت


در تاریخ ۲۹ آبان ماه سال جاری، نشستی مشترک میان مرکز مطالعات سیاستگذاری دانشگاه تهران و معاونت اجتماعی وزارت بهداشت و درمان برگزار شد. در این نشست، زمینه همکاریهای مشترک آموزشی، پژوهشی  و حمایت طلبی(مدافعه)سلامت با محوریت «سلامت در همه سیاست ها»  و «سیاستگذاریهای عمومی سالم » مبتنی بر «تئوری تعیین کننده های سلامت» مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد کارگروه مشترکی در این خصوص تشکیل شود و ابعاد عملی این همکاری را تبیین کند.