اساتید

اساتید همکار مرکز سیاست‌گذاری عمومی و عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران

کیومرث اشتریان
کیومرث اشتریان

دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

مجید وحید

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

حمیدرضا ملک محمدی
حمیدرضا ملک محمدی

استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

عباس مصلی نژاد
عباس مصلی نژاد

استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

کارشناسان

کارشناسان و پژوهشگران همکار با مرکز مطالعات مرکز مطالعات سیاست‌گذاری عمومی

مهدی داوودی
مهدی داودی

دانش‌آموخته دکتری علوم سیاسی- سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران

امیرلطفی
امیر لطفی

دانشجوی دکتری علوم سیاسی- سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران

علی نائینی

دانش‌آموخته دکتری علوم سیاسی- سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران

بهزاد عطارزاده
بهزاد عطارزاده

دانش‌آموخته دکترای علوم سیاسی – سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه تهران

ولی‌الله وحدانی‌نیا
ولی‌الله وحدانی‌نیا

دانش‌آموخته دکتری علوم سیاسی- سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران

صفیه هاشمی

دانشجوی دکتری علوم سیاسی- سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران

علی اکبر اسدی
علی اکبر اسدی کشه

دانش آموخته دکتری علوم سیاسی- سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران

محسن رنجبر
محسن رنجبر

دانشجوی دکترای علوم سیاسی – سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه تهران

آزاده شوشتری
آزاده شوشتری

دانشجوی دکتری علوم سیاسی- سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران

حنیف عموزاده
حنیف عموزاده

دانشجوی دکتری علوم سیاسی- سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران

سعید اخوان
سعید اخوان

دانش‌آموخته دکترای علوم سیاسی – سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه تهران