LOADING CLOSE

فرهنگ

فرهنگ ناظر بر مجموعه رفتار و قواعد اجتماعی و سلوک اندیشیدنی است که در تجربه تاریخی یک جامعه شکل گرفته و بسط می‌یابد و در صورت‌های هنر، ادبیات، فلسفه و دین تجلی می‌یابد. سیاست‌گذاری فرهنگی شامل مجموعه مباحثی پیرامون حدود و لوازم ورود دولت به عرصه‌های فرهنگی و تحلیل اقدامات و عملکرد دولت در این عرصه‌هاست.

زبان ملّی و برنامۀ آموزش زبان‌های محلی

متولیان باید بدانند که این اجبار به تغییر هویت مردم آذربایجان عین از خود بیگانه ساختن آنان است، زیرا مردمی که هزار سال شاهنامه، دیوان حافظ و گلستان سعدی خوانده‌اند به آسانی به این جعل هویت برای خود تن در نخواهند داد و از این «تدبیرِ» داهیانۀ دولت جز «ناامیدی» از تدبیرهای او حاصل نخواهد شد! وانگهی، اگر، چنان‌که برخی از رندان بر آنند، دولت «تدبیر و امید» دنبال جمع‌آوری رأی مردم این مناطق است، سخت در اشتباه است و می‌تواند امیدوار باشد که، اگر امکان اطلاع رسانی دربارۀ این توهینی که با این جعل تاریخ و سابقۀ زبانی به مردم آذربایجان می‌شود وجود داشته باشد، شکست او در این استان‌ها حتمی است!