شروع دوره جدید آموزشی مرکز برای دانشجویان اعزامی مدرسه های علوم سیاسی لیون و تولوز


دوره آموزشی نیم سال نخست سال تحصیلی ۱۳۹۷-۹۸ برای دانشجویان خارجی در مرکز مطالعات سیاستگذاری عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران آغاز شد. در این دوره، سه درس سیاست و حکومت در ایران، ایران و خاورمیانه، و روابط خارجی ایران به ترتیب توسط دکتر مجید وحید، دکتر حمید احمدی و دکتر فرهاد عطائی ارائه می شود.