LOADING CLOSE

رفاه اجتماعی

هم‌زمان با رشد اقتصادی و تحول ساختارهای اقتصادی و اجتماعی در نیمه دوم قرن نوزدم و اوائل قرن بیستم و اعتماد روزافزون به توانایی‌های انسان در تسلط بر طبیعت و بهره‌گیری از آن، توجه به گروه‌ها و افراد آسیب‌دیده و آسیب‌پذیر در جامعه مدرن صنعتی نیز فزونی گرفت.به تدریج این آگاهی در میان اهل نظر و نیروهای سیاسی شکل گرفت که جامعه نسبت به اعضاء خود مسئولیت دارد و باید با اقداماتی منظم از جانب «اقتدار عمومی» حداقلی از شرایط زندگی را برای شهروندان فراهم کرد تا آنها بتوانند استعدادهای خود را به فعل درآورند. بدین ترتیب، تا نیمه قرن بیستم، رفاه اجتماعی به یکی از حوزه‌های اصلی سیاست‌گذاری کشورها تبدیل شد. سیاست‌های اشتغال، بهداشت، مسکن اجتماعی، بیمه‌های اجتماعی، حقوق کار، مبارزه با آسیب‌های اجتماعی و مانند آن را می‌توان از جمله زمینه‌های سیاست‌گذاری رفاه اجتماعی دانست.